Algemene voorwaarden en huisregels

1.       Een lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

2.       Time2Move heeft geen enkele verplichting om correct geïncasseerde bedragen terug te storten.

3.       De lidmaatschapskosten worden maandelijks afgeschreven van het door u opgegeven bank-       gironummer.

4.       Time2Move behoudt zich het recht voor lidmaatschapskosten, openingstijden, faciliteiten, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen.

5.       Het lidmaatschap gaat administratief in op de eerste dag van de eerstvolgende maand. Alle dagen vóór de eerste van de maand voorafgaande aan de maand wanneer het lidmaatschap ingaat, worden apart berekend en geïncasseerd.

6.       De opzegtermijn bedraagt 1 maand en is alleen schriftelijk, dan wel per email en na ontvangstbevestiging, te beëindigen vóór de 20e van de voorgaande maand. Als u besluit uw lidmaatschap te beëindigen, bent u bij her inschrijving opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

7.       Het deelnemen aan de activiteiten bij Time2Move geschiedt geheel voor eigen risico. Time2Move en haar medewerkers, noch de exploitant van het gebouw kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en/of letsel in of om het gebouw. Door deelname verklaart u hiervan op de hoogte te zijn en hiermee onvoorwaardelijk akkoord te gaan.

8.       Time2Move is niet aansprakelijk voor verlies, schade en diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om Time2Move.  

9.       Tijdens de vakanties en feestdagen geldt een aangepast rooster, dit wordt tijdig via de website bekend gemaakt.

10.   Ieder lid dient zich aan de algemene voorwaarden & huisregels te houden.

11.   Time2Move behoudt zich eveneens het recht voor om zonder opgaaf van reden personen te weigeren c.q. het lidmaatschap te beëindigen.

12.   U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Bij een storno worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.

13.   Bij langdurige blessures of zwangerschap is het mogelijk het lidmaatschap tijdelijk te bevriezen.

 

 

Huisregels  

                                                                                                                                  

1.       In de groepsleszaal is het verplicht schone sportkleding te dragen.

2.       Je sportschoenen worden niet buiten gedragen.

3.       Het gebruik van een handdoek voor het opnemen van transpiratievocht is verplicht.

4.       Wij adviseren voor waardevolle spullen een locker te gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

5.       Materialen dienen na gebruik terug op hun plaats gelegd te worden.

6.       In de club mag niet worden gerookt.

 

 

Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden